Ikon

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter när du som kund- eller leverantörsrepresentant beställer tjänster eller är i kontakt med oss, när vi utför uppdrag i en fastighet där du är boende, samt när du söker en ledig tjänst hos oss. Hur dina personuppgifter behandlas när du besöker https://interoc.se beskrivs i vår cookiepolicy.

Med ”vi” eller ”oss” menar vi Interoc Dörr & Fönster AB eller Interoc Fasad AB, beroende på vilket av bolagen du är i kontakt med. Det bolag du är i kontakt med är alltid att anse som personuppgiftsansvarig för behandlingen som beskrivs nedan.

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du alltid kontakta oss genom kontaktuppgifterna som anges längst ner i denna policy.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter i följande syften.

  • Tillhandahållande av våra tjänster. Om du eller bolaget som du företräder har ingått avtal med oss, behandlar vi de personuppgifter som behövs för att utföra våra uppdrag, kommunicera med dig samt för att administrera fakturering och bokföring. Vi behandlar även uppgifter om dig som boende när vi utför uppdrag hos våra kunder.
  • Kommunikation. Om du kontaktar oss behandlar vi dina kontaktuppgifter och övrig information som du tillhandahåller i kommunikation med oss.
  • Marknadsföring av våra tjänster. Om du är en kund eller potentiell kund kan vi komma att marknadsföra våra tjänster genom e-post till existerande och potentiella kunder. Du kan när som helst avböja framtida utskick genom att följa instruktionerna som följer av varje e-postmeddelande.
  • Rekrytering. Om du ansöker om en ledig position hos oss behandlar vi personuppgifter om dig i samband med rekryteringsprocessen.
  • Administration och affärsutveckling. Vi behandlar personuppgifter för att administrera vår verksamhet, fatta affärsbeslut och följa vår affärsutveckling.
  • Tillvaratagande av våra rättigheter. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav, skydda våra rättigheter och rättsliga intressen samt förhindra bedrägeri och andra olagliga eller skadliga aktiviteter som kan påverka oss, våra tjänster eller andra kunder.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken data vi samlar in om dig beror på vilka tjänster du använder och vilken data du väljer att dela med oss. För de ändamål vi beskrivit ovan kan vi behandla följande typer av personuppgifter som du tillhandahåller oss:

  • Kontaktuppgifter, såsom namn, e-post, adress och telefonnummer.
  • Information som du förmedlar i kommunikation med oss, genom e-post, formulär på hemsidan och kontakt genom post eller annan korrespondens.
  • Information/uppgifter om dig som boende i en fastighet där vi utför uppdrag, såsom namn, adress och bostadens skick.
  • Rekryteringsunderlag, såsom kontaktuppgifter, födelsedatum, kön, bild och övrig information som följer av CV eller personligt brev, ihop med information som ingår i anteckningar och utvärderingar som utförs av oss i samband med granskning och jobbintervjuer.

Vilken laglig grund baserar sig behandlingen på?

Fullgörande av avtal

Vissa behandlingar som beskrivs ovan är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och för att fullgöra våra åtaganden enligt överenskommet avtal. Detta innefattar exempelvis behandling som är nödvändig för kommunikation, administration, fakturering och bokföring.

Intresseavvägning

Vissa behandlingar baseras på en så kallad intresseavvägning som innebär att vi har ett berättigat intresse att använda uppgifterna för ett visst ändamål. För att ett intresse ska anses vara berättigat enligt lag får ändamålet och behandlingen inte åsidosätta dina grundläggande rättigheter eller friheter. När vi använder personuppgifter baserat på en intresseavvägning har vi bedömt att användningen inte kommer att åsidosätta dina rättigheter eller friheter. Till exempel anser vi att vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för kommunikation, marknadsföring över e-post, rekrytering, administration och affärsutveckling samt för att tillvarata våra rättigheter.

Samtycke

Vissa personuppgifter behandlar vi enbart om du samtycker till det.

Rättslig förpliktelse

Utöver vad som anges ovan kan vi även behöva samla in och lagra personuppgifter för att kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter som vi lyder under, exempelvis behöver vi behålla viss redovisningsinformation enligt bokföringslagen.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter?

Koncernbolag
Dina personuppgifter kan komma att delas för administrativa ändamål med övriga koncernbolag inom Interoc DFF koncernen. Datadelningen sker baserat på vårt berättigade intresse att överföra personuppgifter till koncernbolag för administrativa ändamål.

Andra leverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster
För de syften vi har beskrivit ovan under avsnitt ”Hur använder vi dina personuppgifter?” är det ibland nödvändigt för oss att ta hjälp av leverantörer. Vi använder leverantörer för att tillhandahålla bland annat system för IT-infrastruktur, kommunikationslösningar och CRM-system. För att leverantörerna ska kunna utföra sina tjänster är det ibland nödvändigt att de får tillgång till de personuppgifter som krävs för att utföra tjänsten i fråga.

Myndigheter
Vi kan komma att dela personuppgifter till myndigheter eller andra tredje parter när det krävs enligt lag eller förordning eller när det är nödvändigt för att skydda eller försvara våra rättigheter och intressen, eller våra användare, anställda, styrelseledamöter eller aktieägare, och/eller för att upprätthålla säkerheten för våra tjänster.

Andra tredje parter
Om vi skulle slås samman med ett annat bolag eller säljas (helt eller delvis), kommer dina personuppgifter att delas med eller överföras till den sammanslagna eller köpande enheten. I ett sådant fall kommer dina uppgifter att fortsätta att behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar flera åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra och skyddade mot obehörig eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada. Vi vidtar både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina data genom åtkomstkontroll, behörighetskontroll och krypteringsprocedurer. Vi säkerställer också att våra tredjepartsleverantörer tillämpar lämpliga säkerhetsåtgärder.

Var lagras dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas och lagras huvudsakligen inom EU. Eftersom vi använder oss av leverantörer som är etablerade i länder utanför EU kan dina personuppgifter även komma att överföras till dessa länder. Innan vi överför personuppgifter utanför EU säkerställer vi att det finns en laglig grund för överföringen och att lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom behörighetskontroll, kryptering och sekretessåtaganden tillämpas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån för vilket syfte vi samlade in uppgifterna. Dina personuppgifter används så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte vi samlade in uppgifterna för. Syften med datainsamlingen anges under ”Hur använder vi dina personuppgifter?”.
I vissa fall behöver vi lagra dina uppgifter längre för att följa tillämpliga lagar (inklusive de som gäller avseende bokföring), möjliggöra tvistlösning samt för skydda våra intressen.

Vilka rättigheter har du angående dina personuppgifter?

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av och radering av sina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter flyttas från oss till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att skicka en begäran till info@interoc.se. Om du anser att dina rättigheter har åsidosatts har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (https://www.imy.se).

Ändringar och uppdateringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den aktuella integritetspolicyn är alltid tillgänglig på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dina rättigheter kommer vi att meddela dig om ändringen på vår webbplats eller via e-post innan den träder i kraft.

Senast ändrad 26 maj 2023.

Bolagsinformation

Interoc Dörr & Fönster AB, org. nr. 556896-9587

Interoc Fasad AB, org. nr. 556871-2243

Kontakt: info@interoc.se.

Vi använder cookies för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt och för att samla in data och statistik om hur webbplatsen används. Du kan välja att godkänna alla cookies eller enbart nödvändiga cookies. Du kan ändra dina preferenser när som helst genom att klicka ”Cookies” längst ned på sidan.